april 29, 2017

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Definities
1. Huishoudelijk reglement: de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Inschrijfprocedure: de procedure die het lid doorloopt om zich bij Exon in te kunnen schrijven als lid van Exon.

3. Inschrijver: de persoon die de inschrijfprocedure doorloopt.

4. ALV: de Algemene Ledenvergadering.

5. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Exon.

6. Website:  exonleiden.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle overeenkomsten, (leveringen van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele nieuwsbrieven, informatie berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Exon is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van Exon loopt van 1 september t/m 31 augustus.

2. Iedere student die aan de opleiding Bio-informatica van Hogeschool Leiden verbonden is, heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij Exon.

3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen.

4. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan Exon, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden.

5. Elk lid heeft toegang tot (onder andere) alle door Exon georganiseerde evenementen en de ALV.

6. Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen. Een lidmaatschap wordt voor een heel collegejaar aangegaan. Dit betekent dat bij opzegging van het lidmaatschap geen (deel van de) contributie teruggevorderd kan worden.

7. Wanneer een lidmaatschap niet schriftelijk en vóór 31 augustus voor de aanvang van het eerstvolgende verenigingsjaar wordt opgezegd, zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd.

8. Wanneer de contributie is afgeschreven, ontvangt de inschrijver binnen 10 werkdagen een bevestiging van inschrijving.

9. Exon biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan deze activiteit, is Exon gerechtigd een financiële bijdrage te vragen.

10. Exon is te allen tijde gerechtigd om niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 4: Begunstigers
Sub 1: Algemeen
1. De begunstigerstermijn loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

2. Wanneer niet schriftelijk en voor 31 augustus voor de aanvang van het eerstvolgende verenigingsjaar de begunstigingstermijn wordt opgezegd, zal deze automatisch met een jaar worden verlengd.

Sub 2: Alumni
1. Ieder afgestudeerd persoon van de opleiding bio-informatica aan de Hogeschool Leiden, heeft de mogelijkheid zich als alumnus aan te sluiten bij Exon.

2. Elk persoon aangesloten bij Exon als alumnus valt onder de statutaire definitie van begunstiger.

3. Elke alumnus is verplicht de jaarlijkse donatie af te dragen aan Exon, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden.

4. Elke alumnus heeft toegang tot door Exon georganiseerde evenementen welke expliciet voor alumni opengesteld zijn, als ook de activiteiten georganiseerd exclusief voor alumni. Het bestuur bestaat het recht alumni ten alle tijde te weigeren voor een door Exon georganiseerd evenement.

Sub 3: Intronen
1. Het bestuur heeft de mogelijkheid studenten die buiten de opleiding Bio-informatica aan de Hogeschool Leiden verbonden zijn toe te laten als intron van Exon, mits dit niet in strijd is met Artikel 4;Sub 3;lid 3 van het huishoudelijk reglement.

2. Elk persoon aangesloten bij Exon als intron valt onder de statutaire definitie van begunstiger.

3. Het ledenbestand mag voor maximaal één/vierde uit intronen bestaan ten opzichte van leden.

4. Elke intron is verplicht de jaarlijkse donatie af te dragen aan Exon, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden.

5. Leden hebben voorrang op intronen bij activiteiten waar een maximaal aantal deelnemers aan verbonden is, tenzij anders besloten door het bestuur.

6. Het bestuur behoudt het recht intronen te allen tijde te weigeren voor evenementen georganiseerd door Exon.

7. Intronen hebben geen toegang tot een algemene leden vergadering, tenzij anders besloten door het bestuur. Een dergelijk besluit behoeft tenminste drie/vierde meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarin het hele bestuur aanwezig is.

Artikel 5: Privacy
1. De gegevens in het ledenbestand van Exon vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Exon en worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6: Algemene bepalingen
1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2. Exon is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.

3. Exon is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

4. Exon is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Exon dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de statuten en het Huishoudelijk reglement van Exon.

5. De algemene bepalingen zoals hierboven beschreven zijn, zijn aanvullend op de statuten van Exon, welke op te vragen zijn bij Exon, via de Kamer van Koophandel, en op het Huishoudelijk Reglement van Exon.

Artikel 7: Raad van Advies
1. De vereniging kent binnen haar orgaan de Raad van Advies, welke het bestuur gedurende haar bestuursperiode kan consulteren betreffende alle zaken die met het besturen van de vereniging van doen hebben.

2. De raadsleden worden door het bestuur voorgedragen voor de termijn van één collegejaar tijdens een algemene leden vergadering.

3. De adviezen van de Raad van Advies zijn alleen bindend, indien deze basis vinden in de statuten of de wet, en deze adviezen via e-mail of brief zijn aangeleverd.

4. De raad bestaat uit leden van de vereniging met relevante ervaring, zoals een bestuursfunctie te hebben uitgevoerd.

5. De raad bestaat minimaal uit twee en maximaal uit zes leden.

Artikel 8: Welzijnsstudent

1. Het bestuur wijst elk collegejaar minimaal één vrouwelijk en één mannelijk welzijnsstudent aan, waar bij voorkeur de helft van de welzijnsstudenten geen bestuurslid zijn.

2. Een welzijnsstudent dient als aanspreekpunt voor problemen en binnengekomen klacht(en) binnen S.V. Exon en behandelt deze nauwkeurig. De welzijnsstudenten kunnen slachtoffers van ongewenst gedrag van andere leden aanhoren en begeleiden naar de juiste instanties.

3. Welzijnsstudenten kunnen zelf beslissen of een situatie geschikt is om als welzijnsstudent te behandelen.

4. Wanneer een lid een melding maakt bij een welzijnsstudent zal deze vertrouwelijk worden behandeld.

5. Een welzijnsstudent kan bij een melding advies geven om naar een betere instantie toe te gaan en in overleg met de partijen rond de tafel zitten, dit kan — indien voorkeur — zonder het desbetreffende lid en met toestemming van het desbetreffende lid.

6. Het bestuur kan een welzijnsstudent op non-actief zetten voor onbepaalde tijd indien de welzijnsstudent misbruik maakt van diens functie. In het geval dat er sprake is van belangenverstrengeling bij het bestuur, bepaalt de Raad van Advies, of de Raad van Toezicht of de desbetreffende welzijnsstudent op non-actief wordt gesteld.