april 29, 2017

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Definities

1. Huishoudelijk reglement: de onderhavige algemene voorwaarden
2. Inschrijfprocedure: de procedure die het lid doorloopt om zich bij Exon in te kunnen schrijven als lid van Exon.
3. Inschrijver: de persoon die de inschrijfprocedure doorloopt
4. ALV: de Algemene Ledenvergadering
5. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Exon
6. Website: www.exonleiden.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle overeenkomsten, (leveringen van) diensten, (levering van)
goederen, documenten, eventuele nieuwsbrieven, informatie berichten, digitale en fysieke mailingen, de website,
de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet
mochten leiden tot een overeenkomst.
2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene bijzondere
voorwaarden dan die van Exon is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van Exon loopt van 1 september t/m 31 augustus
2. Iedere student die aan de opleiding Bioinformatica van Hogeschool Leiden verbonden is, heeft de mogelijkheid
zich in te schrijven bij Exon.
3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen en te
ondertekenen.
4. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan Exon, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij
een ALV gewijzigd kan worden.
5. Elk lid heeft toegang tot (onder andere) alle door Exon georganiseerde evenementen en de ALV. Voor meer
informatie over wat Exon doet en waar Exon voor staat, zie de website.
6. Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen. Een lidmaatschap wordt voor een heel collegejaar
aangegaan. Dit betekent dat bij opzegging van het lidmaatschap geen (deel van de) contributie teruggevorderd
kan worden.
7. Wanneer een lidmaatschap niet schriftelijk en vóór 31 augustus wordt opgezegd, zal het lidmaatschap
automatisch met een jaar worden verlengd.
8. Wanneer de contributie is afgeschreven, ontvangt de inschrijver binnen 10 werkdagen een bevestiging van
inschrijving.
9. Exon biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan deze activiteit,
is Exon gerechtigd een financiële bijdrage te vragen.
10. Exon is te allen tijde gerechtigd om niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 4: Privacy

1. De gegevens in het ledenbestand van Exon vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens
worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Exon en worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 5: Algemene bepalingen

1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
2. Exon is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.
3. Exon is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen
4. Exon is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Exon
dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de statuten en het Huishoudelijk reglement van Exon.
5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn, zijn aanvullend op de statuten van Exon, welke op te
vragen zijn bij Exon, via de Kamer van Koophandel, en op het Huishoudelijk Reglement van Exon.