mei 24, 2018

Privacy

SV Exon, gevestigd aan Zernikedreef 11 2333 CK Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://exonleiden.nl/ Zernikedreef 11 2333 CK Leiden +31624511748

De huidige secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van SV Exon. Deze is te bereiken via secretaris@exonleiden.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:

SV Exon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Schoolgegevens (studentnummer, studie, leerjaar en klas)
 • Lidtype (Exon, Intron, Alumnus)

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@exonleiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
SV Exon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

SV Exon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Exon) tussen zit.
SV Exon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

PHP-server in combinatie met WordPress:
Er is gekozen voor een PHP server welke zorg draagt voor het opslaan en beveiligen van persoonsgegevens die je met SV Exon hebt gedeeld. Hiermee wordt voorkomen dat deze data op een persoonlijke computer terecht komt, wat beveiligingsrisico’s met zich meedraagt. Bij het aangaan van de overeenkomst met SV Exon wordt automatisch een account aangemaakt op de WordPress site, welke alleen je naam en e-mailadres bevat. Met behulp van dit account heb je toegang tot de boekendeal, eventuele vacatures die door SV Exon geregeld zijn en materialen die tijdens workshops en dergelijke gebruikt worden mits de auteur daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
SV Exon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt om bij te houden wie allemaal lid zijn van de vereniging. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Geboortedatum
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt voor activiteiten met een leeftijdsgrens. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Adresgegevens
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt omdat dit verplicht is voor de SEPA. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Telefoonnummer
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt om in contact met je te komen, via WhatsApp of anders. Als je afmeldt dan zullen deze gegeven binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Emailadres
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt om in contact met je te komen. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Bankrekeningnummer
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt om een incasso te sturen om het betaal proces te vergemakkelijken. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Schoolgegevens
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt om passende evenement tijden te vinden. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  Deze data wordt bewaard totdat je afmeldt van de vereniging en word gebruikt om een account op de Exon site aan te maken. Als je afmeldt dan zullen deze gegevens binnen een termijn van twee weken worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
SV Exon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SV Exon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
SV Exon gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Exon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@exonleiden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SV Exon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
SV Exon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@exonleiden.nl