juni 10, 2017

Statuten

VERENIGING: 3112559.01/CH

Heden dertig juni tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr Wilhelm Arnold

Cornelis Haverkamp, notaris te Warmond, gemeente Teylingen:

 1. de heer William Bart van den Bosch
 1. de heer Christopher Sheng Liu Tjoeng
 1. de heer Daniel Leenheer
 1. de heer Jeroen Stassen
 1. de heer Frederick Adriaan de Kievit
 1. de heer Eef Martin us Jonkheer, wonend

De verschenen personen verklaarden bij deze tezarnen op te richten een vereniging, welke wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN 

Naam, zetel en duur

Artikel  1

 1. De vereniging draagt de naam: Studievereniging Exon.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Leiden.
 3. De vereniging wordt bij deze akte opgericht en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel, het bevorderen, respectievelijk het doen bevorderen van:
 2. de contacten tussen studenten en medewerkers van de opleiding

Bio-informatica aan de Hogeschool Leiden en voorts het organiseren

van studiegerichte, dan wel ontspannende activiteiten.

 1. de kwaliteit van de opleiding zelve;
 2. het vinden respectievelijk aanbieden van stage en carrière posities.
 3. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
 4. het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten, waarbij de studie respectievelijk het vakgebied centraal staat
 5. het organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten, welke ten doel hebben een band te scheppen tussen studenten van voormelde opleiding;
 6. zorg te dragen voor de vertegenwoordiging van studenten binnen voormelde opleiding, daar waar behartiging van studentenbelangen gewenst kan zijn;
 7. en voorts, door gebruik te maken van alle wettige middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen zijn.

Leden

Artikel 3

 1. Leden van de vereniging zijn de natuurlijke personen, die als student, als auditor of extraneus van genoemde opleiding Bio-Informatica staan ingeschreven en die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
 3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene vergadering wordt vastgesteld
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Een dergelijk besluit behoeft drie/vierde meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin het hele bestuur aanwezig is.

 1. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen

Ereleden/leden van verdienste

Artikel 4

 1. Ereleden van de vereniging zijn zij, die als zodanig, op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden, door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Een dergelijk besluit van de algemene vergadering behoeft een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Ereleden betalen geen jaarlijkse bijdrage.
 2. Leden van verdienste zijn zij, die als zodanig, op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden , door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten veer de vereniging.
 3. In na te melden huishoudelijk reglement kan een nadere omschrijving worden gegeven van ereleden en leden van verdienste.
 4. Op ereleden en leden van verdienste zijn dezelfde regels van toepassing aIs gewone leden.

Begunstigers

Artikel 5

 1. Begunstigers (natuurlijke of rechtspersonen) van de vereniging zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage (donatie).
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde
 4. wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar veer het geheel verschuldigd blijft. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Einde Lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door opzegging van het lid;
 3. door de dood van het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging.

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten  gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

 1. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier  weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd .
 2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit  het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van  de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de gewone­ leden, de bijdragen van de begunstigers, uit eventuele verkrijgingen ingevolge ­ erfstellingen, legaten en schenkingen, uit entreegelden, kantineopbrengsten, opbrengst van door de vereniging geëxploiteerde gronden en/of gebouwen, subsidies, reclame en/of sponsorgelden, en tenslotte uit eventuele toevallige baten en uit door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd, met dien verstande, dat bij deze akte de eerste voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten (kandidaatstellingen). Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden.
 3. lndien in een vacature slechts een kandidaat is gesteld, wordt deze als ge ­ of herkozen beschouwd.
 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een ­ met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 6. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
 7. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie benoemd
 8. Elk bestuurslid is verplicht een jaar na zijn benoeming af te treden, en wel op de jaarvergadering. Aftredende bestuursleden zijn terstond opnieuw te benoemen. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt ten aanzien van het aftreden de plaats van zijn voorganger in.

8.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken;
 3. indien het bestuurslid onder curatele wordt gesteld.
  • De penningmeester en zonodig diens plaatsvervanger kan met onmiddellijke ingang door het bestuur van zijn functie worden ontheven:
 1. bij faillissement, indien hij surseance van betaling aanvraagt of krijgt of bij toepassing van wettelijke schuldsanering; en
 2. bij gebleken wanbeheer.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan , indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen .
 1. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

Taken, vertegenwoordiging en bevoegdheden bestuur

ArtikeI 9.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de volgende      leden van het bestuur:

hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen;

hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen;

hetzij de  secretaris  en de penningmeester tezamen

De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

 1. Voor het beschikken over  bank en girosaldi  is de  handtekening van de penningmeester van het bestuur voldoende .
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, alsmede tot het aangaan van geldleningen en overeenkomsten van verhuur en huur. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. Voor besluiten tot verwerving en bezwaring van  registergoederen  en voor het aangaan van geldleningen is een besluit vereist,  genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen, welke een bedrag of een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 1. Het bestuur kan worden bijgestaan door bijzondere commissies, werkgroepen of functionarissen, door het bestuur te benoemen.
 2. Bij huishoudelijk  reglement  kunnen nadere regels aangaande taken, taakverdeling, vergaderingen, notulering en besluitvorming van het bestuur worden gegeven
 3. In alle gevallen, waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen

Jaarstukken en benoeming en bevoegdheden kascommissie

Artikel 10

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het studiejaar, dat loopt van een september tot en met eenendertig augustus. Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op eenendertig augustus tweeduizend twaalf.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag  uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Bedoelde bescheiden worden na goedkeuring door de voorzitter en de penningmeester ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van beiden, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Wenst de kascommissie zich te laten bijstaan door een deskundige, dan kan zij zich met dat verzoek tot het bestuur wenden. Het bestuur beslist omtrent dat verzoek.
 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie en de in lid 4 bedoelde deskundige alle gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden van de vereniging aan de commissie en/of aan de deskundige te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 5. lndien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke commissie een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording
 6. Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde Binnen een maand na de benoeming brengt de nieuwe commissie aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd,  dan neemt de algemene vergadering die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht

Algemene vergaderingen

Artikel 11

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 1. In de jaarvergadering, als bedoeld in lid 2 van het voorgaande artikel,

komen onder meer aan de orde:

 1. de vaststelling van de jaarlijks door de leden verschuldigde contributie;
 2. het jaarverslag van de secretaris;
 3. het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur;
 4. het verslag van de kascommissie;
 5. de benoeming van de kascommissie en de eventuele benoeming van bestuursleden;
 6. voorstellen van het bestuur of van de !eden, aangekondigd bij de oproeping voor  de vergadering.
 7. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 8. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven , kunnen de verzoekers  zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15. In dat geval kan de vergadering desgewenst zelf in haar voorzitterschap voorzien en een notulist aanwijzen.                               ·
 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als ­ zodanig ook op in de algemene vergaderingen, tenzij het een algemene vergadering betreft als bedoeld in de tweede zin van het vorige lid.
 2. Van het ter algemene vergadering behandelde worden door de secretaris of­ door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gemaakt .
 3. In afwijking van het in lid 6 van dit artikel bepaalde kan de vergadering al  dan niet op voorstel van het bestuur  besluiten dat van de vergadering een­ notarieel proces-verbaal wordt gemaakt.

Toegang tot  de  algemene  vergadering

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden. Bij de behandeling van de schorsing heeft het geschorste lid de   bevoegdheid voor dat agendapunt de vergadering bij te wonen en daarover  het woord te voeren. Ook ten aanzien van de schorsing heeft het geschorste  lid geen stemrecht.
 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 2. leder lid en erelid van de vereniging , dat niet geschorst is, heeft een stem.

Stemrecht en stemmingen

Artikel 13

 1. Begunstigers hebben geen stemrecht.
 2. lemand die onbekwaam is rechtshandelingen te verrichten kan in de vergadering geen stem uitbrengen. De uitoefening van het stemrecht komt toe aan de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame. Ten aanzien van minderjarige leden, die zestien jaar of ouder zijn, geldt dat­ zij binnen de vereniging geacht worden handelingsbekwaam te zijn, zodat zij actief en passief stemrecht en alle rechten en verplichtingen hebben, die­ meerderjarige leden ook hebben, tenzij uitdrukkelijk ander bepaald.
 1. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen, met dien verstande dat niemand voor meer dan een ander lid stem kan uitbrengen
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot/partner of een van zijn bloed of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Besluitvorming

Artikel 14

 1. Voorzover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft plus een).
 2. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt
 3. Over personen wordt in principe steeds schriftelijk gestemd. Ten aanzien van het voorzitterschap, notulering en stemmingen van en in de algemene vergadering kunnen bij huishoudelijk reglement nadere regels  worden gegeven
 4. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 5. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 4 bedoelde oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming ­ plaats, indien de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook at zijn dezen niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering

Ten aanzien van ontslag van bestuursleden, fusie met een andere vereniging, omzetting in een andere rechtspersoon, statutenwijziging en ontbinding dient echter steeds een vergadering te worden uitgeschreven, die meet voldoen aan de door de wet of deze statuten gestelde vereisten.

Bijeenroeping algemene vergaderingen

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt hetzij schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, hetzij door aankondiging in het verenigingsblad dan wel­ een ter plaatse verschijnend dag of weekblad. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee weken.
 2. De leden worden op een termijn van tenminste een week in kennis gesteld van de in de vergadering te behandelen onderwerpen, op dezelfde wijze als bepaald in lid 1 van dit artikel.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld of aan alle leden toegezonden of opgenomen in het in artikel 15 bedoelde blad.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het  aantal tegenwoordige  of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging  haar zetel heeft.

Ontbinding

Artikel 17

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening wordt ter beschikking gesteld van een door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen doel, dat zoveel mogelijk met het doel van de vereniging in overeenstemming is.
 3. De vereffening geschiedt door de daartoe door de algemene vergadering aangewezen persoon en bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door het bestuur van de vereniging.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het in het vorige artikel, lid 5 bedoelde register.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden casu quo andere door de wet geaccepteerde gegevensdragers van de vereniging gedurende tien jaar berusten ender de jongste vereffenaar

Huishoudelijk  Reglement 

Artikel 18

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap , de introductie, het bedrag van de contributie, bijdragen en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer    en gebruik van eigendommen (waaronder registergoederen) van de vereniging, de wijze van inrichting van de financiële administratie, en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.
 3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/tiende gedeelte van de leden der vereniging of op voorstel van het bestuur.
 4. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.